پرفروش ترین‌ ها

 • 1,785,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 9 با 5 رنگ به ابعاد 678 رج در 376 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 237 در 131 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,102,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 8 با 5 رنگ به ابعاد 469 رج در 295 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 164 در 103 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,512,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 10 با 5 رنگ به ابعاد 602 رج در 360 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 210 در 126 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 614,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح شوق بهار با 67 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 378 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,102,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 14 با 8 رنگ به ابعاد 474 رج در 302 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 165 در 105 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,176,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 15 با 9 رنگ به ابعاد 460 رج در 335 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 161 در 117 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,890,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح سمفونی با 120 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,848,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح گردش در قصر با 135 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 431 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 13 با 5 رنگ به ابعاد 382 رج در 340 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 133 در 119 سانتی متر تهیه شده از از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 357,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 23 با 7 رنگ به ابعاد 267 رج در 117 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 93 در 40 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,071,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 28 با 9 رنگ به ابعاد 423 رج در 285 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 148 در 99 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,212,750 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح پاییز در کوچه باغ با 73 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 444,150 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح شاخه های رز با 65 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 290 در 200 گره (رجشمار 46) و سایز 44 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 882,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح جلاله گل نقش با 33 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,362,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 44 با 73 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 507 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 888,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 85 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 450 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,887,750 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 208,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه آموزشی تابلوفرش دستباف طرح کد 24 با 42 رنگ به ابعاد 120 رج در 170 گره (رجشمار 46) و سایز 18 در 25 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,338,750 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 85 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,260,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 25 با 64 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 375 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف