• حراج!
  1,850,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 100 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 390 رج در 730 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 111 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • حراج!
  850,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 105 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,470,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 89 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 575 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 620,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 72 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 284 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,250,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 115 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 372 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,650,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 108 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,670,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 104 با 158 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 422 رج در 560 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,950,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 101 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 630 رج در 470 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 72 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,100,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 103 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 326 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,150,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 101 با 131 رنگ و 22 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 369 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,240,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 100 با 94 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 550 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,230,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 99 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 527 رج در 362 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 55 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,150,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 98 با 154 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 770,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 97 با 69 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 412 رج در 280 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 850,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 98 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 430 رج در 310 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 47 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,276,408 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 17 زمینه فیروزه ای با 90 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 370 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,445,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 95 با 126 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 630 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 96 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 963,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 94 با 99 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 280 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,210,230 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 93 با 104 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 56 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,370,880 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 92 با 121 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 336 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 51 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 883,575 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 105 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,874,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 137 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 963,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 78 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,124,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 120 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 299 رج در 599 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 803,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 70 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 408 رج در 280 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 503,370 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف گل کد 45 با 27 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 353 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,049,580 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 71 با 88 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 355 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 845,192 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 85 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 450 رج در 270 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 41 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,362,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 94 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 380 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 896,938 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 78 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 509 رج در 261 گره (رجشمار 46) و سایز 77 در 39 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 836,569 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 74 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 285 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 43 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,181,540 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 82 با 96 رنگ و 31 رنگ ابریشم به ابعاد 465 رج در 370 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 784,823 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 81 با 65 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 341 رج در 332 گره (رجشمار 46) و سایز 51 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,198,788 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 80 با 112 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 360 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,362,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 79 با 88 رنگ و 24 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 664,083 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 78 با 85 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 375 رج در 252 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 853,816 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 77 با 81 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 450 رج در 290 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 44 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,078,048 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 76 با 126 رنگ و 36 رنگ ابریشم به ابعاد 589 رج در 260 گره (رجشمار 46) و سایز 89 در 39 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 681,330 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 75 با 82 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 370 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,698,997 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 74 با 92 رنگ و 23 رنگ ابریشم به ابعاد 429 رج در 601 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف