• 1,178,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 38 با 27 رنگ به ابعاد 390 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,623,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 37 با 28 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,516,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 36 با 95 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 525 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,463,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 35 با 17 رنگ به ابعاد 700 رج در 623 گره (رجشمار 46) و سایز 195 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,105,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 34 با 61 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 728,280 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 33 با 42 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 313 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,231,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 32 با 92 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 361 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,052,350 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 31 با 55 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 572 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,534,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 30 با 158 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 615 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 94 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,105,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 29 با 119 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 608 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,498,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 28 با 111 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 691 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 105 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,498,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 27 با 125 رنگ و 26 رنگ ابریشم به ابعاد 666 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 101 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,249,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 26 با 23 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 546 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,231,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 25 با 64 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 375 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 57 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,178,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 24 با 57 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,293,642 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 23 با 113 رنگ و 21 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,517,873 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 22 با 70 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 615 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 93 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,517,873 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 21 با 88 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,328,140 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 20 با 31 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 533 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,535,122 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 19 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 440 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,000,417 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 18 با 32 رنگ به ابعاد 350 رج در 490 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 74 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,000,417 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 17 با 91 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 429 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,164,279 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 16 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 368 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,897,342 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 15 با 48 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 453 رج در 662 گره (رجشمار 46) و سایز 68 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,328,140 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 14 با 32 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 542 رج در 398 گره (رجشمار 46) و سایز 82 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,500,625 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 13 با 55 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 559 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,009,040 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 12 با 24 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 74 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 620,948 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 11 با 34 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 277 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 965,920 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 10 با 56 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 460 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 70 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,500,625 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 9 با 78 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 416 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,069,411 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 8 با 98 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 369 رج در 495 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 827,931 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 7 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 270 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 41 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,431,630 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 6 با 43 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,018,498 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 5 با 91 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 640 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,586,867 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 4 با 41 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 411 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,586,867 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 3 با 42 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 419 رج در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 63 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,673,526 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 2 با 47 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 121 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,328,555 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف حیوانات طرح کد 1 با 27 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 548 رج در 730 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 111 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف