• 2,466,544 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 1 با 6 رنگ به ابعاد 850 رج در 556 گره و سایز 129 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,130,197 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 2 با 8 رنگ به ابعاد 850 رج در 518 گره و سایز 129 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,130,197 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 3 با 5 رنگ به ابعاد 850 رج در 518 گره و سایز 129 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,466,544 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 4 با 6 رنگ به ابعاد 896 رج در 556 گره و سایز 136 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,197,468 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 6 با 6 رنگ به ابعاد 830 رج در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,479,927 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 7 با 5 رنگ به ابعاد 646 رج در 382 گره و سایز 98 در 58 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,152,621 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 8 با 8 رنگ به ابعاد 830 رج در 546 گره و سایز 126 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,197,468 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 9 با 7 رنگ به ابعاد 830 رج در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,995,659 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 10 با 7 رنگ به ابعاد 750 رج در 500 گره و سایز 114 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,219,889 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 11 با 7 رنگ به ابعاد 830 رج در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,219,889 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 12 با 7 رنگ به ابعاد 830 رج در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,704,158 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 13 با 7 رنگ به ابعاد 772 رج در 128 گره و سایز 117 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,466,544 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 14 با 7 رنگ به ابعاد 852 رج در 552 گره و سایز 129 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,219,889 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 15 با 6 رنگ به ابعاد 830 رج در 528 گره و سایز 126 در 80 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,466,544 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 16 با 6 رنگ به ابعاد 910 رج در 540 گره و سایز 138 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,345,388 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 17 با 5 رنگ به ابعاد 840 رج در 280 گره و سایز 127 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,345,388 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 18 با 7 رنگ به ابعاد 840 رج در 280 گره و سایز 127 در 42 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,345,388 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 19 با 10 رنگ به ابعاد 850 رج در 296 گره و سایز 129 در 45 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,793,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 20 با 7 رنگ به ابعاد 656 رج در 524 گره و سایز 99 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,054,245 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 21 با 10 رنگ به ابعاد 1500 رج در 800 گره و سایز 228 در 121 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,811,932 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 22 با 7 رنگ به ابعاد 1000 رج در 700 گره و سایز 152 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,231,102 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 23 با 8 رنگ به ابعاد 850 رج در 550 گره و سایز 129 در 83 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,439,781 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 24 با 9 رنگ به ابعاد 1163 رج در 773 گره و سایز 177 در 117 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,625,676 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 25 با 7 رنگ به ابعاد 644 رج در 456 گره و سایز 98 در 69 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,802,892 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 26 با 6 رنگ به ابعاد 920 رج در 600 گره و سایز 140 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,130,197 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 27 با 6 رنگ به ابعاد 858 رج در 600 گره و سایز 130 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,219,889 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 28 با 8 رنگ به ابعاد 888 رج در 518 گره و سایز 135 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,466,544 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 29 با 6 رنگ به ابعاد 868 رج در 600 گره و سایز 132 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,915,007 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 31 با 5 رنگ به ابعاد 960 رج در 616 گره و سایز 146 در 93 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 941,771 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 5 با 6 رنگ به ابعاد 468 رج در 300 گره و سایز 71 در 45 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 739,962 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 30 با 7 رنگ به ابعاد 341 رج در 257 گره و سایز 51 در 39 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته