• 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 60 مشکی با 15 رنگ به ابعاد 1134 رج در 692 گره (رجشمار 25) و سایز 318 در 194 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 60 فیروزه ای با 15 رنگ به ابعاد 1134 رج در 692 گره (رجشمار 25) و سایز 318 در 194 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 60 سورمه ای با 15 رنگ به ابعاد 1134 رج در 692 گره (رجشمار 25) و سایز 318 در 194 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 60 با 15 رنگ به ابعاد 1134 رج در 692 گره (رجشمار 25) و سایز 318 در 194 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 59 لاکی با 11 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 59 فیروزه ای با 11 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 59 سورمه ای با 11 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 59 با 11 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 58 سورمه ای با 15 رنگ به ابعاد 1060 رج در 699 گره (رجشمار 25) و سایز 297 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,750,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 58 با 15 رنگ به ابعاد 1060 رج در 699 گره (رجشمار 25) و سایز 297 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 57 مشکی با 12 رنگ به ابعاد 1053 رج در 701 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 57 لاکی با 12 رنگ به ابعاد 1053 رج در 701 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 57 سورمه ای با 12 رنگ به ابعاد 1053 رج در 701 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 57 با 12 رنگ به ابعاد 1053 رج در 701 گره (رجشمار 25) و سایز 295 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 56 مشکی با 13 رنگ به ابعاد 1080 رج در 721 گره (رجشمار 25) و سایز 302 در 202 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 56 کرم  با 13 رنگ به ابعاد 1080 رج در 721 گره (رجشمار 25) و سایز 302 در 202 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 56 با 13 رنگ به ابعاد 1080 رج در 721 گره (رجشمار 25) و سایز 302 در 202 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 55 لاکی با 14 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 294 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 55 کرم با 14 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 294 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 55 سورمه ای با 14 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 294 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 55 آبی  با 14 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 294 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 55 با 14 رنگ به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 25) و سایز 294 در 196 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 54 با 14 رنگ به ابعاد 705 رج در 705 گره (رجشمار 25) و سایز 197 در 197 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,400,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 53 کرم با 15 رنگ به ابعاد 1147 رج در 749 گره (رجشمار 25) و سایز 321 در 210 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,400,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 53 با 15 رنگ به ابعاد 1147 رج در 749 گره (رجشمار 25) و سایز 321 در 210 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,500,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 52 با 15 رنگ به ابعاد 599 رج در 399 گره (رجشمار 20) و سایز 210 در 140 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 51 با 11 رنگ به ابعاد 900 رج در 600 گره (رجشمار 20) و سایز 315 در 210 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 990,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 50 با 11 رنگ به ابعاد 497 رج در 350 گره (رجشمار 20) و سایز 174 در 123 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,800,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 49 با 8 رنگ به ابعاد 856 رج در 578 گره (رجشمار 25) و سایز 240 در 162 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,450,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 48 با 11 رنگ به ابعاد 785 رج در 522 گره (رجشمار 25) و سایز 220 در 146 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,874,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 40 با 12 رنگ به ابعاد 700 رج در 420 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 247 در 147 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 578,340 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 39 با 10 رنگ به ابعاد 374 رج در 204 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 131 در 72 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 310,590 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 38 با 11 رنگ به ابعاد 269 رج در 149 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 94 در 52 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,088,450 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 37 با 10 رنگ به ابعاد 663 رج در 469 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 233 در 165 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,879,605 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 36 با 10 رنگ به ابعاد 557 رج در 349 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 195 در 122 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 682,227 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 35 با 11 رنگ به ابعاد 280 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 98 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 960,687 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 34 با 12 رنگ به ابعاد 400 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 140 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 682,227 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 33 با 10 رنگ به ابعاد 280 رج در 280 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 98 در 98 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 723,996 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 32 با 11 رنگ به ابعاد 315 رج در 315 گره (رجشمار 20 الی 25) و سایز 110 در 110 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,684,683 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش درشت باف (گبه) طرح کد 47 با 7 رنگ به ابعاد 607 رج در 449 گره (رجشمار 30) و سایز 141 در 104 سانتی متر تهیه شده از پشم درجه یک همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف