• 2,088,450 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 148 با 101 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 530 رج در 697 گره (رجشمار 46) و سایز 81 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,552,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 147 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 437 رج در 594 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 738,990 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 146 با 60 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 364 رج در 322 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 49 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,512,880 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 145 با 28 رنگ به ابعاد 633 رج در 1033 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 157 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,606,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 144 با 17 رنگ به ابعاد 657 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,445,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 143 با 131 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 592 رج در 385 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,552,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 142 با 99 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 597 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 921,060 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 141 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,477,980 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 140 با 84 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 608 رج در 415 گره (رجشمار 46) و سایز 92 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 996,030 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 139 با 25 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 346 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,392,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 138 با 35 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 410 رج در 590 گره (رجشمار 46) و سایز 62 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,570,400 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 137 با 12 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 670 رج در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 102 در 102 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 417,690 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 136 با 22 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 340 رج در 220 گره (رجشمار 46) و سایز 52 در 33 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 135 با 60 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 134 با 23 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,712,400 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 133 با 37 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1060 گره (رجشمار 46) و سایز 115 در 161 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,692,180 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 132 با 126 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 591 رج در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 90 در 67 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,088,450 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 131 با 30 رنگ به ابعاد 714 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,499,400 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 130 با 95 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,467,270 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 129 با 81 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,349,460 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 128 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 394 رج در 551 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,036,728 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 127 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 79  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 836,451 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 126 با 33 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 270 گره در 530 رج (رجشمار 46) و سایز 41 در 80  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,001,385 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 125 با 39 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 53  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,213,443 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 124 با 36 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 83  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,107,414 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 123 با 21 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 560 گره (رجشمار 46) و سایز 85 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,707,608 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 122 با 63 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,172,902 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 121 با 69 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,172,902 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 120 با 67 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 660 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,172,902 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 119 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,069,828 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 118 با 76 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 540 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,362,636 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 117 با 46 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,310,891 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 116 با 56 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 920 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 140 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,501,042 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 790 رج در 559 گره (رجشمار 46) و سایز 120 در 85 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 914,173 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 114 با 53 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 660 رج در 250 گره (رجشمار 46) و سایز 100 در 38 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,172,902 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 113 با 55 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 793,435 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 58 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 220 رج در 670 گره (رجشمار 46) و سایز 33 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,000,417 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 58 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 370 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,310,891 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 58 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 983,169 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 70 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 440 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف