• 789,327 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 29 با 28 رنگ به ابعاد 439 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 67 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,360,706 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 28 با 31 رنگ به ابعاد 420 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,591,820 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 27 با 31 رنگ به ابعاد 600 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 930,699 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 26 با 20 رنگ به ابعاد 500 رج در 329 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,107,414 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 25 با 30 رنگ به ابعاد 418 رج در 495 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,154,538 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 24 با 46 رنگ به ابعاد 620 رج در 347 گره (رجشمار 46) و سایز 94 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,472,625 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 23 با 47 رنگ به ابعاد 420 رج در 645 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 98 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,166,319 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 22 با 30 رنگ به ابعاد 584 رج در 380 گره (رجشمار 46) و سایز 89 در 58 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 21 با 21 رنگ به ابعاد 360 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 20 با 79 رنگ به ابعاد 600 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,002,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 19 با 32 رنگ به ابعاد 520 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,002,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 18 با 32 رنگ به ابعاد 520 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 17 با 42 رنگ به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,413,720 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 16 با 29 رنگ به ابعاد 430 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 15 با 26 رنگ به ابعاد 420 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,166,319 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 14 با 25 رنگ به ابعاد 360 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,179,485 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 13 با 57 رنگ به ابعاد 710 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,884,960 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 12 با 23 رنگ به ابعاد 390 رج در 820 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 125 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,437,282 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 11 با 21 رنگ به ابعاد 360 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 10 با 18 رنگ به ابعاد 672 رج در 361 گره (رجشمار 46) و سایز 102 در 55 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,884,960 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 9 با 25 رنگ به ابعاد 700 رج در 470 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 72 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,531,530 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 8 با 22 رنگ به ابعاد 652 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 99 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,095,633 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 7 با 28 رنگ به ابعاد 360 رج در 530 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 81 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,354,815 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 6 با 18 رنگ به ابعاد 551 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,295,910 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 5 با 31 رنگ به ابعاد 650 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 99 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,002,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 4 با 29 رنگ به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,238,390 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 3 با 21 رنگ به ابعاد 500 رج در 800 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,767,150 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 2 با 85 رنگ به ابعاد 423 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 64 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,413,720 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تندیس طرح کد 1 با 27 رنگ به ابعاد 600 رج در 397 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف