• 2,759,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,759,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,759,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,759,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 15 با 41 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 824 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 125 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,337,150 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,337,150 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,337,150 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 14 با 38 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1052 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 11 با 50 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1263 رج در 767 گره (رجشمار 46) و سایز 192 در 116 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,361,740 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,444,507 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 1 با 35 رنگ و کف و حاشیه ابریشم به ابعاد 1124 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 171 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,831,595 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 117 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 183 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 22,737,330 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 116 با 30 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2380 رج در 1601 گره (رجشمار 46) و سایز 362 در 244 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی  

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,479,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 115 با 51 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 1233 رج در 843 گره (رجشمار 46) و سایز 188 در 128 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 10,485,090 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 114 با 40 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1536 رج در 1129 گره (رجشمار 46) و سایز 234 در 172 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,361,740 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 113 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1289 رج در 829 گره (رجشمار 46) و سایز 196 در 126 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 12,370,049 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 112 با 50 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1731 رج در 1207 گره (رجشمار 46) و سایز 263 در 184 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,060,290 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 111 با 13 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 514 رج در 350 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 53 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,180,870 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 110 با 21 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 709 رج در 709 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 108 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 8,011,080 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 109 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1160 رج در 1160 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 177 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,943,865 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 108 با 18 رنگ به ابعاد 800 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 122 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 24,740,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 107 با 49 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 2510 رج در 1610 گره (رجشمار 46) و سایز 382 در 245 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 9,071,370 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 106 با 40 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1449 رج در 1051 گره (رجشمار 46) و سایز 221 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,183,640 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 105 با 37 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1171 رج در 751 گره (رجشمار 46) و سایز 177 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 14,019,390 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 104 با 44 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1769 رج در 1337 گره (رجشمار 46) و سایز 269 در 204 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,361,740 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 103 با 47 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1300 رج در 799 گره (رجشمار 46) و سایز 198 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 9,071,370 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 102 با 45 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 1470 رج در 1041 گره (رجشمار 46) و سایز 158 در 224  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 11,191,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 101 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 1250 رج در 1500 گره (رجشمار 46) و سایز 190 در 228  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 989,604 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 100 با 17 رنگ و 2 رنگ ابریشم به ابعاد 461 رج در 357 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 54 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,772,690 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 99 با 70 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1213 رج در 804 گره (رجشمار 46) و سایز 185 در 122 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 11,663,190 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 98 با 45 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1640 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 250 در 183 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,738,732 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 97 با 49 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 1000 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 152 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,349,959 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 96 با 37 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 990 رج در 990 گره (رجشمار 46) و سایز 150 در 150 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,868,323 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 95 با 25 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 995 رج در 995 گره (رجشمار 46) و سایز 151 در 151 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,282,951 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 94 با 7 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 435 رج در 435 گره (رجشمار 46) و سایز 66 در 66 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 7,516,278 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 93 با 48 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 1068 رج در 1068 گره (رجشمار 46) و سایز 160 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 25,918,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه فرش دستباف طرح کد 92 با 46 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 2019 رج در 2019 گره (رجشمار 46) و سایز 307 در 307 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف