• 4,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 207 با 198 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 713 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,400,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 206 با 134 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 543 رج در 664 گره (رجشمار 46) و سایز 83 در 101 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 980,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 205 با 24 رنگ به ابعاد 460 رج در 330 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 50 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,990,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 204 با 138 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 203 با 147 رنگ و 19 رنگ ابریشم به ابعاد 785 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 119 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,000,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 202 با 28 رنگ به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,100,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 201 با 32 رنگ به ابعاد 716 رج در 496 گره (رجشمار 46) و سایز 109 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,620,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 200 با 92 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 601 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 199 با 99 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 640 رج در 460 گره (رجشمار 46) و سایز 97 در 70 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,170,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 198 با 84 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 362 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,100,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 197 با 174 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 566 رج در 860 گره (رجشمار 46) و سایز 86 در 131 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,350,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 196 با 120 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 520 رج در 420 گره (رجشمار 46) و سایز 79 در 64 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,580,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 195 با 129 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 574 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 87 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,900,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 194 با 167 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 537 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 82 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,463,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 193 با 122 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 550 رج در 680 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 103 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,249,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 192 با 87 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 480 رج در 750 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 114 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,981,350 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 191 با 100 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 633 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 96 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,063,060 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 190 با 31 رنگ به ابعاد 622 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,724,310 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 189 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 460 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 70 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,317,330 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 188 با 22 رنگ به ابعاد 550 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 84 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,498,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 187 با 113 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 956 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 145 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,462,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 186 با 146 رنگ و 34 رنگ ابریشم به ابعاد 760 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 116 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,302,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 185 با 97 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 519 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,017,450 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 184 با 71 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 265 رج در 571 گره (رجشمار 46) و سایز 40 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,034,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 183 با 89 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 479 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,927,800 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 182 با 94 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 3,105,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 181 با 164 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 780 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 119 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 942,480 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 180 با 35 رنگ به ابعاد 500 رج در 335 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 931,770 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 179 با 31 رنگ به ابعاد 470 رج در 336 گره (رجشمار 46) و سایز 72 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,231,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 178 با 31 رنگ به ابعاد 511 رج در 389 گره (رجشمار 46) و سایز 78 در 59 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,034,900 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 177 با 26 رنگ به ابعاد 750 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,199,520 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 176 با 30 رنگ به ابعاد 500 رج در 333 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 51 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,692,180 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 175 با 113 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,349,460 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 174 با 72 رنگ و 1 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,087,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 173 با 154 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 682 رج در 1175 گره (رجشمار 46) و سایز 104 در 179 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 6,832,980 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 172 با 249 رنگ و 38 رنگ ابریشم به ابعاد 726 رج در 1300 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 198 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,594,590 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 171 با 200 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 693 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 141 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,653,495 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 170 با 153 رنگ و 30 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,417,875 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 169 با 137 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 695 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 106 در 160 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,241,160 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 168 با 185 رنگ و 33 رنگ ابریشم به ابعاد 625 رج در 1050 گره (رجشمار 46) و سایز 95 در 160  سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف