• 1,124,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طبیعت کد 24 با 54 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 353 رج در 540 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 82 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,086,659 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 71 با 62 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 333 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 51 در 75 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,392,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 112 با 89 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 386 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 59 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,199,520 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 111 با 85 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 110 با 85 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,392,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 109 با 51 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 108 با 83 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,338,750 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 107 با 103 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 106 با 75 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 105 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,274,490 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 104 با 75 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,044,225 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 103 با 70 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 321 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 996,030 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 102 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 310 رج در 555 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,178,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 101 با 80 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,088,450 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 100 با 94 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 494 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,124,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 99 با 75 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 49 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,028,160 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 98 با 44 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 285 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 43 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 996,030 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 97 با 79 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,263,780 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 96 با 77 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,392,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 95 با 80 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 428 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,927,800 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 94 با 103 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 456 رج در 621 گره (رجشمار 46) و سایز 69 در 95 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,392,300 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 93 با 58 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 428 رج در 570 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 87 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,124,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 92 با 60 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 360 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 55 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 91 با 79 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 90 با 73 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 89 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 88 با 87 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 87 با 86 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 86 با 81 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,802 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 85 با 87 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,724,857 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 84 با 56 رنگ و 6 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 700 گره و سایز 60 در 106 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,223,080 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 83 با 71 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 330 رج در 600 گر (رجشمار 46) و سایز 50 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,176,039 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 82 با 81 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 320 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 48 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,144,678 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 81 با 89 رنگ و 16 رنگ ابریشم به ابعاد 350 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 53 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,050,594 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 80 با 62 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 333 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,231,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 79 با 90 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 327 رج در 595 گره (رجشمار46) و سایز 49 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,231,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 78 با 74 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 370 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 56 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,049,580 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 77 با 71 رنگ و 14 رنگ ابریشم به ابعاد 310 رج در 555 گره (رجشمار 46) و سایز 47 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 803,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 76 با 62 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 280 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 803,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 75 با 73 رنگ و 13 رنگ ابریشم به ابعاد 280 رج در 450 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 68 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف