• 950,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 114 آبی  با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 950,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 114 با 29 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 500 رج در 300 گره (رجشمار 46) و سایز 76 در 46 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,000,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 113 با 82 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 300 رج در 520 گره (رجشمار 46) و سایز 46 در 79 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,530,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 112 با 82 رنگ و 10 رنگ ابریشم به ابعاد 401 رج در 580 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,990,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 111 با 123 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 647 رج در 480 گره (رجشمار 46) و سایز 98 در 73 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,150,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 110 با 32 رنگ به ابعاد 489 رج در 393 گره (رجشمار 46) و سایز 74 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,790,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 109 با 176 رنگ و 27 رنگ ابریشم به ابعاد 440 رج در 588 گره (رجشمار 46) و سایز 67  در 89 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,100,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 108 با 125 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 674 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,350,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 107 با 109 رنگ و 11 رنگ ابریشم به ابعاد 404 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 61 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,450,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 106 با 111 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 61 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 12,500,000 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 105 با 139 رنگ و 15 رنگ ابریشم به ابعاد 1638 رج در 1225 گره (رجشمار 46) و سایز 249 در 186 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 364,140 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 104 با 27 رنگ به ابعاد 273 رج در 199 گره (رجشمار 46) و سایز 42 در 30 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,570,400 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 103 با 117 رنگ و 18 رنگ ابریشم به ابعاد 751 رج در 508 گره (رجشمار 46) و سایز 114 در 77 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,926,600 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 102 با 132 رنگ و 28 رنگ ابریشم به ابعاد 1004 رج در 714 گره (رجشمار 46) و سایز 153 در 109 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 471,240 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 101 با 31 رنگ به ابعاد 327 رج در 260 گره (رجشمار 46) و سایز 50 در 40 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,606,500 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 54 با 106 رنگ و 12 رنگ ابریشم به ابعاد 400 رج در 600 گره (رجشمار 46) و سایز 60 در 91 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,595,790 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 53 با 110 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 400 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 60 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,585,080 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 52 با 89 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,024,190 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 51 با 89 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 472 رج در 660 گره (رجشمار 46) و سایز 71 در 100 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,302,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 50 با 95 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 710 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 108 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,302,650 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 49 با 86 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,249,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 48 با 22 رنگ به ابعاد 430 رج در 840 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 127 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,997,600 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح کد 47 با 85 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 800 رج در 1200 گره (رجشمار 46) و سایز 121 در 182 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,998,800 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 100 با 90 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 600 رج در 850 گره (رجشمار 46) و سایز 91 در 129 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 985,320 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 99 با 23 رنگ به ابعاد 480 رج در 344 گره (رجشمار 46) و سایز 73 در 52 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,692,180 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 98 با 89 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 580 رج در 430 گره (رجشمار 46) و سایز 88 در 65 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,724,310 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 97 با 60 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 679 رج در 413 گره (رجشمار 46) و سایز 103 در 63 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,016,250 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح مینیاتوری کد 96 با 118 رنگ و 17 رنگ ابریشم به ابعاد 857 رج در 677 گره (رجشمار 46) و سایز 130 در 103 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,349,460 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 95 با 79 رنگ و 5 رنگ ابریشم به ابعاد 358 رج در 590 گره (رجشمار 46) و سایز 54 در 90 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,516,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 94 با 121 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 526 رج در 700 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 107 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,499,400 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 93 با 84 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 425 رج در 575 گره (رجشمار 46) و سایز 65 در 88 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,195,550 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 92 با 67 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 700 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 107 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,249,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 91 با 96 رنگ و 9 رنگ ابریشم به ابعاد 490 رج در 730 گره (رجشمار 46) و سایز 75 در 111 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,516,850 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 90 با 98 رنگ و 7 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 510 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 78 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,623,950 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 89 با 140 رنگ و 25 رنگ ابریشم به ابعاد 725 رج در 550 گره (رجشمار 46) و سایز 110 در 84 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 2,409,750 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 88 با 85 رنگ و 8 رنگ ابریشم به ابعاد 730 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 111 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,285,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 87 با 103 رنگ و 4 رنگ ابریشم به ابعاد 528 رج در 360 گره (رجشمار 46) و سایز 80 در 55 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 1,178,100 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 86 با 31 رنگ و 3 رنگ ابریشم به ابعاد 380 رج در 500 گره (رجشمار 46) و سایز 58 در 76 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 4,498,200 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 85 با 126 رنگ و 32 رنگ ابریشم به ابعاد 666 رج در 1000 گره (رجشمار 46) و سایز 101 در 152 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش
 • 5,140,800 تومان قابل سفارش

  نخ و نقشه تابلوفرش دستباف طرح ایرانی کد 84 با 157 رنگ و 20 رنگ ابریشم به ابعاد 755 رج در 1030 گره (رجشمار 46) و سایز 115 در 157 سانتی متر تهیه شده از با کیفیت ترین نخ های مرینوس و ابریشم. بصورت گلوله شده و همراه با نقشه کامپیوتری و صوتی

  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف